A SZENT ÁGNES TAGÓVODA MÚLTJA és JELENE

 

 Az óvoda kezdetben a Vay kastély épületében volt elhelyezve. A kastélyt 1850 körül a Szentmiklóssy család építette. Pár év múlva Vay Alajos lett a helység, s vele együtt a kastély tulajdonosa is. Ő a kastély szép főúri berendezésére fektette a fő súlyt.  Fásítja, és szépen parkosítja a környékét. Tulajdonosa volt a Hámos család és Serényi Béla, és tőle kapta unokatestvére gróf Serlényi János. A háború után államosítják, és műemlék jellegűvé nyilvánítják.

 

   1949-ig nyári időszaki óvodaként működött.  Mezőgazdasági munkás szülők gyermekeinek elhelyezési problémáit enyhítette. 1949. május 1-én beindult az állandó jellegű napközi otthonos óvoda Sövényi Józsefné képesítés nélküli óvónő vezetésével. Az intézmény ekkor mindössze két helyiségből állt.  A korlátozott anyagi lehetőségek miatt az óvoda berendezése és egyéb felszerelési tárgyai igen egyszerűek és kezdetlegesek voltak: asztal, lóca, vaskályha. Víz nem volt bent. 1953-ban középfokú végzettséggel rendelkező óvónőt kapott az óvoda Dobi Istvánné személyében. Ekkor 40-45 gyermekkel működött az intézmény. 1957-ben Kovács Istvánné került az óvoda élére és 1994-ig ő is maradt az intézmény vezetője. Az intézmény egy ideig körzeti feladatokat is ellátott. ( Ide jártak a Sajópüspöki és 1986-tól a Sajónémeti gyermekek is.) A rendszerváltás után Sajónémeti (1992-ben), majd Sajópüspöki (1994-ben) megépítette saját óvodáját, így újra csak a Bánrévén élő gyermekek jártak ide. 1994. szeptember 1-el Ujváryné Szabó Erika lett az intézmény vezetője,2019. júliusáig végezte vezetői feladatait. Nyugdíjba vonulása után Serfőzőné Kozma Erika vette át a tagintézmény vezetését.

 

   Az óvoda 2001-ig 3 csoporttal, 2001. szeptemberétől 2 csoporttal működik. 1999-ben készítettük el saját nevelési programunkat, majd 2004-ben Minőségirányítási Programunkat. 2008. szeptember 1-től 2011. augusztus 31-ig Intézményfenntartó társulás keretében a Sajópüspöki óvoda a tagintézményünk volt. 2010. szeptember 11-én átadásra került új óvodánk, így a kastély épületéből egy modern, jól felszerelt XXI.-ik századi épületbe kerültünk. A 2010/2011-es nevelési évet már új modern környezetben kezdhették meg a gyerekek és a pedagógusok. A gyermekek fejlesztéséhez két 54 m2-es csoportszoba, két mosdó, gyermeköltöző, egy 64 m2-es tornaszoba és kiszolgáló helyiségek állnak rendelkezésre. A fejlesztés adta feladatokat 4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka, és 2 fő kisegítő látja el. Tartozik még egy külön bejárattal is rendelkező fejlesztő szoba is az intézményhez, amit a község „szépkorú” tagjai használtak. 2020. októberében visszakaptuk a termet és örömmel vették birtokba óvodásaink.

A 2019/2020-as nevelési év során az udvari játékok felújítása, javítása megtörtént, óvodánk udvara, fa és az EU-s szabványnak megfelelő játékokkal ad lehetőséget a gyermekek önfeledt játékára, mozgáskoordinációjuk, játékuk fejlesztésére.

2017. szeptember 1-től intézményünk az Egri Főegyházmegye fenntartásába került Szent Ágnes Tagóvoda néven, és a Szent Mihály Katolikus Általános Iskola tagintézménye lett. Jelenleg részben osztott csoportokban dolgozunk. /Micimackó csoport: kis-középső csoportosok, Csiga-Biga csoport: középső-nagycsoportosok/.

Feladatunknak tartjuk a katolikus értékrendet, megalapozni és továbbvinni. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran kevéssé ismerik, s a katolikus óvoda munkája során ez a kincs a szülő számára fokozatosan föltárul. Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaiból fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek, óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők életmunkájából tapasztalja meg Isten szeretetét. Hitvallásunk és értékrendszerünk érvényesítése érdekében létfontosságú, hogy a gyermekek hiteles személyiségekkel találkozzanak óvodánkban. Ezért tudatosan vállaljuk nevelőmunkánkban a példaadás alapvető és meghatározó szerepét. Munkánkat úgy végezzük, hogy eredményeképpen nevelő és nevelt egyaránt növekedjék emberségben és hitben.

Ünnepek, ünnepélyek, hagyományok:

Ünnepeinket vonzó tevékenységekkel a folyamatos készülődés, érzelmi ráhangolódással készítjük elő. Az ünnepeket megelőzi:

- tartalomhoz illő díszítés

- folyamatos gyűjtés, különféle tevékenységek ( pl:süteménykészítés)

- mondóka- dal-dalos játék vagy vers tanulása

A megvalósítás napján mindnyájan „szép” ruhában, a szokásos napirendtől eltérően másképp éljük életünket, „ünnepelünk”.

Egyházi ünnepeink:

 • Szent Gellért napja
 • Szent Mihály ünnepe
 • Magyarok Nagyasszonya /templomunk védőszentje/
 • Szent Márton napja
 • Szent Miklós napja
 • Adventi gyertyagyújtások, Karácsony
 • Betlehemezés
 • Vízkereszt
 • Névadónk: Szent Ágnes napja
 • Gyertyaszentelő Boldogasszony
 • Szent Balázs
 • Nagyböjt, Húsvét
 • Szent Gergely- Iskolahívogató
 • Gyümölcsoltó Boldogasszony
 • Pünkösd
 • Szent István ünnepek

Egyéb ünnepeink, hagyományaink:

 • Szüreti mulatság
 • Farsang
 • Március 15.
 • Majális
 • Anyák napja
 • Gyermeknap
 • Évzáró/Ballagás

Küldetésünk lényege a szeretetteljes óvodai légkör megteremtésével az óvodáskorú gyermekek harmonikus fejlesztése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Minőségfilozófiánk alapelveiként valljuk, hogy a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze.

Intézményünk dolgozói hivatásukban elkötelezettek, fejlesztésre nyitottak, kapcsolataikkal, tudásukkal gazdagítják az óvoda erőforrásait, melyet maximálisan igyekszenek a nevelés során hasznosítani.

                                                                                                           

                                                                                                                       Serfőzőné Kozma Erika

                                                                                                                         Tagintézmény- vezető